Maskinister / Chief Engineers

Maskinister til skipsindustrien for kortere og lengre oppdrag. (English below)

Hovedoppgaver

 • Planlegging av oppstart på nybygg og videre oppfølging
 • Hovedfokus vil være spesielt innenfor maskinutrustning og skipssystemer
 • Ansvar for utsjekking, igangkjøring, oppstart og forevisning av skipets systemer
 • Påse at testprogrammer blir fulgt og at testrapporter blir komplettert
 • Være med i vaktordninger ved prøveturer
 • Supportere prosjektorganisasjonen gjennom hele prosjektperioden
 • Kommunikasjon mot leverandører og kunder

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med erfaring fra fartøy med hybrid fremdrift som diesel/LNG/elektrisk
 • Gjerne erfaring med oppstart av nybygg
 • Chief/Maskinist utdannelse og lengre relevant erfaring
 • Kjennskap til bransjen er en fordel
 • Grunnleggende IT-kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Engelsk språk, evt i tillegg Norsk språk fordelaktig

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonsevner med naturlig autoritet
 • Fleksibel og stor arbeidskapasitet, evner å arbeide effektivt i et hektisk miljø
 • Håndterer og koordinerer flere oppgaver samtidig
 • Løsningsorientert og resultatbevisst

Søknader behandles fortløpende.

Chief Engineers within shipping for shorter and longer assignments.

Main Tasks
* Planning of start-up for newbuildings and further follow-up
* Focus especially within machine equipment and ship systems
* Responsibility for check-out, commissioning, start-up and presentation of the ship's systems
* Make sure that test programs are followed and test reports to be completed
* Participate in sea trials
* Support the project organization throughhout the project period
* Communication with suppliers and customers

Qualifications
* Desirable with experience from vessels with hybrid propulsion such as diesel / LNG / electric
* Preferably experience with start-up of newbuilding
* Chief / Machinist education and longer relevant experience
* Knowledge of the industry is an advantage
* Basic IT knowledge
* English language oral and written, evt Norwegian in addition

Personalities
* Responsible
* Good communication skills with natural authority
* Flexible and large work capacity, ability to work efficiently in a hectic environment
* Handles and coordinates several tasks simultaneously
* Solution-oriented and results-conscious

Applications are processed when received.

About the position

Firm:
7ocean
Sector:
Privat
Number of positions:
3
Lable with:
Chief Engineer
Application deadline:

Best regards

Mareno K. Nakken
CEO / Head Search & Selection
7ocean

Other vacancies

Follow us on Social media