Engineers for Digitalization within complex projects

For English, se below.

NO - Vi søker kandidater til en av våre meget interessante kunder.
Operasjonell erfaring innen en eller flere av følgende fagområder:

* Automasjon
* Mekanisk
* Prosess
* Reservoar & brønn
* Evt elektro og kontrollsystemer kan også være aktuelt

Hvor oppgaver innen driftsberedskap og digitalisering er hovedfokus.
Nye driftsmodeller som kan bidra til mer effektiv drift, for reduserte utslipp, kostnadseffektivitet, digitalisering og forbedringer. Dette komplekse prosjektet trenger omfattende erfaring fra driftsberedskap, drift, digitalisering og utvikling av nye driftsmodeller.

KVALIFIKASJONER - Kandidater med flere av følgende kvalifikasjoner vil være å foretrekke:
* Bachelor eller master i ingeniørfag. Generell driftserfaring kan kompensere for utdanning
* IT/OT bachelor eller master eller annen høyere teknisk utdanning
* Driftserfaring, helst praktisk offshore operativ erfaring, også erfaring fra relevante bransjer foretrekkes
* Subsea erfaring
* Erfaring fra prosess/sikkerhet/ elektriske kontrollsystemer
* Erfaring med drift og forbedringer
* Erfaring med endringsledelse

PERSONLIGE KVALITETER - Personer som kan ha flere av følgende vil være å foretrekke:
* Flair for å se helheten og lage robuste planer og omfang
* Lidenskap og blikk for nye løsninger på eksisterende utfordringer
* Evne til å jobbe med flere interessenter og levere i et hektisk, teamorientert miljø
* Et blikk for ny teknologi eller konsepter som forbedrer feltytelsen i driften
* Interesse i å bruke og videreutvikle skreddersydde programvarestøttesystemer
* Innovativ tankegang
* Gode kommunikasjonsevner
* Sikkerhet og kvalitetsorientert tankegang, inkludert lavkarbon- og kostnadsfokus
* Motivert for å levere løsninger med høy effekt
* Norsk muntlig og skriftlig påkrevd, i tillegg til engelsk

Søknader behandles ved mottatt.

ENG - We are looking for candidates for one of our very interesting customers.
Operational experience within one or several of the following disciplines:

* Automation
* Mechanical
* Process
* Reservoir & well
* Evt electro and control systems may be actual

Where tasks within operations readiness and digitalization is main focus.
New operating models that can contribute to more efficient operations, for reduced emissions, cost efficiency, digitalization and improvements.
This complex projects, needs extensive experience from operations readiness, operations, digitalization and development of new operation models.         

QUALIFICATIONS - Candidates with several of the following qualifications would be preferred:
  * Bachelor or Master's in engineering. General operational experience can compensate for education
  * IT/OT bachelor or master or other higher technical education
  * Operational experience, preferably hands-on offshore operational experience, also experience from relevant industries as well
  * Subsea experience
  * Experience from process/safety/electrical control systems
  * Experience with operations and improvements
  * Experience with change management
         
PERSONAL QUALITIES - People which may have several of the following would be preferred:
  * Flair for seeing the totality and create robust plans and scope
  * Passion and eye for new solutions to existing challenges
  * Ability to work with several stakeholders and deliver in a hectic, team-oriented environment
  * An eye for new technology or concepts that enhance field performance in operations
  * Interest in using and further developing tailored software support systems
  * Innovative mindset
  * Good communication skills
  * Safety and quality-oriented mindset, including low-carbon and low-cost focus
  * Drive to deliver high impact solutions
  * Norwegian oral and written required, in addition to English

Applications will be processed when received.

About the position

Firm:
7ocean
Sector:
Private
Number of positions:
7
Lable with:
Digitalization
Application deadline:

Best regards

Mareno K. Nakken
CEO / Head Search & Selection
7ocean

Other vacancies

Follow us on Social media